Meesters van het Witte Licht

Meesters van het Witte Licht

Mijn Geestelijke Begeleiders, de Meesters van het Witte Licht, zijn zeven Lichtwezens en Engelen die als groep continu bij mij zijn en via mij spreken. (Terwijl Ze tegelijkertijd ook elders kunnen zijn). Het zijn Engelen en Lichtwezens boven het stadium van Engelen. In het Licht is er namelijk ook sprake van hiërarchieën. Dit heeft alles te maken met de trilling van energie. Hoe hoger de energietrilling is van het bewustzijnsniveau, hoe hoger in de hiërarchieën.

Dit heeft weer te maken met evolutie, de voortgang van de ontwikkeling en van de groei van de ziel en van het zielelicht. Voor elke lerende ziel is er een afstemming met het Hogere Licht om de groei van deze ziel te stimuleren. Zou echter een lagere energietrilling van de lerende ziel contact krijgen met te hoge trillingen van het Licht, dan kan dat schade geven aan de lerende ziel, aan de lerende mens. Dit is te vergelijken met de aardse elektriciteit; wanneer er een te hoog voltage op het net staat, dan slaan de stoppen door. Dan kan het elektriciteitssysteem die hoge trillingen niet verwerken. Dit kan schade geven aan het net. Zo is het ook bij de mens. Wanneer je als mens/als lerende ziel een te hoge trilling van Lichtenergie door je heen zou krijgen dan kan dat schade geven aan je lichaam, je zenuwstelsel en meer, waardoor je jouw geestelijke en fysieke gezondheid schaadt. Het bestaan van een hiërarchie, in de sferen van Licht, bij alle Geestelijke Begeleiders en bij de mens als lerende ziel, is er dan ook mede om veiligheidsreden, opdat ieder veilig kan groeien. Hoge Lichtwezens hebben het vermogen zich in lichttrillingen te kunnen verhogen of te kunnen verlagen om zich aan te sluiten bij de lichttrilling van de lerende ziel. De lerende ziel kan hierdoor een diepere liefde-energie opnemen in haar zielebewustzijn en hartebewustzijn. In februari 1993 kreeg ik een hele verhandeling over lichttrillingen en energiesplitsingen. Een deel daarvan zal ik hieronder schrijven om Hun energie en Liefdetrilling te verwoorden vanuit Hun Zijn.

De Meesters vertelden o.a.:

Behoudens de les van integratie van Kosmische energie welke komt indalen in de mens, opdat grotere kosmische inzichten mogelijk zijn, waardoor meer Licht zijn weg zal vinden op de Aarde waar donkere nachten hoogtij vieren, willen Wij uitleg gaan geven. Onze plicht is het tevens om aan u kenbaar te maken dat Lichtenergieën vele, vele vormen aan kunnen nemen; vormen die bij u op Aarde bekend zijn en vormen die nog onbekend zijn. Komende tijden zullen energiesplitsingen veel passeren omdat in de Geest verdriet heerst ten aanzien van de ontwikkelingen op Aarde. De Aarde dreigt stuk te gaan op de liefdeloosheid. Komende energiesplitsingen zullen trachten liefde en bewustzijn te laten groeien in de mens, vanwaar meer licht ontstaat in de mens zelf.

Energiesplitsingen worden veroorzaakt door een groot Kosmisch verlangen naar heel-zijn. Kosmisch verlangen dat ontspringt vanuit de vele Lichtende wezens, Lichtenergieën die werkzaam zijn in de Geest. Onze Liefde willen Wij delen, ongeacht de oorzaak van het lijden, opdat in het lijden geluk kan ontstaan.

Liefde leren zien

Deze Lichtende energieën kunnen in zichzelf veelvuldige splitsingen bewerkstelligen doordat de Kosmische Liefde nooit grenzen heeft. Liefde in dezen is onmeetbaar omdat de Goddelijke Essentie in het Al-Zijn onbeperkte manifestatiekracht heeft. Over deze Liefde willen Wij nu spreken. Deze Liefde is een bovennatuurlijke kracht waarin niets onmogelijk is. Deze Liefde brengt erg veel mogelijkheden tot uitdrukking. Deze Liefdesenergie kan vormen aannemen welke niet herkenbaar zijn voor de ogen van de mens. Wil de mens de verscheidenheid leren ontdekken welke Liefde aan kan nemen, dan is het noodzakelijk om de Liefde te leren kennen.

Dit leren zien, heeft direct te maken met de liefde welke zij wel of niet in zich draagt. Liefde kunt u opvatten als een bestaansrecht voor de mens, omdat zonder deze Liefde geen leven mogelijk is zoals Wij dat kennen. Liefde manifesteert op niveaus van gelijkgestemdheid, opdat de mens kan ontvangen wat bereikbaar is. Onze Liefde en genegenheid voor de mensen is een uitdrukkingsvorm van Kosmische Liefde. Goed en slecht bestaan niet in Onze Liefde zoals u die kent. Vanuit alles kan een opening komen naar een dieper bereik in het Godsbesef en in de Liefdesenergie. Overeenstemmend met het bereik van liefde komt nieuwe ingevende energie bij de lerende mens binnen, ter verdieping van de Kosmische liefdeservaringen.

Kosmische Liefde toont zich in verschillende hoedanigheden

Kosmische Liefde grijpt diep in bij de ziel die dit ervaart. Trillingen vanuit Kosmische Liefde, vanuit het Hoge Licht kunnen zich verlagen en verhogen, al naar gelang de lerende ziel nodig heeft. Kosmische Liefde heeft hierin een onuitputtelijk reservoir. Door het ervaringsmoment heeft de ziel de mogelijkheid zijn liefdeservaringen te verdiepen. Leven vanuit het ontmoeten van God in Liefde is hierin essentieel, omdat men leert ontdekken dat God in alles Zijn doorwerkingen geeft. Kosmische Liefde kan daarom werkingen geven zonder een direct spiritueel jasje. Onze vormen van manifesteren hebben hierin vele hoedanigheden. Onze wijze van handelen wordt aangepast aan situaties. Het feit dat Wij op meerdere plaatsen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, is al een manifestatie op zich. Delen energie van Onszelf worden in de Geest gesplitst waardoor Licht zich vermenigvuldigt.

Licht vermenigvuldigt zich doordat de Goddelijke Kern altijd te delen is in meervoudigheden. Onbeperkt en onbegrensd vindt dit plaats. Begrijp dat leven in de Geest niet aan de wetten van de Aarde verbonden is.

Energiesplitsingen geven direct een mogelijkheid opnieuw gesplitst te worden in al hun volledigheid en hoedanigheden. Groots is dit gebeuren omdat elke splitsing opnieuw volwaardig is! Geestelijke overdracht vindt plaats door enkel een Zijn. Het Zijnsaspect in deze splitsingen geeft voortdurend het opwaarts zoeken en geven van de Liefde, welke eenheid bepleit in de Geest omdat Gods Liefde de Bron van leven is. Omdat deze Liefde in datgene ligt waarin de splitsing plaatsvindt, is er altijd zuiverheid aanwezig.

Geestelijke energiesplitsingen vinden altijd plaats door Kosmische Liefde om Licht te verspreiden. Liefde benoemt aspecten van het Zijn waarin manifestatie van de Geest aanwezig is. Bestaansvormen van deze Liefde komen in ontelbare verschillende impulsen op de Aarde voor. Open voor uzelf en voor uw medemens het oog, om deze Liefde in verschillende hoedanigheden aan u te kunnen tonen. Kosmische Liefde is het meest zuiver gegeven van het bestaan. Ontferm u zich over het bestaan van deze Liefde opdat gedachten alleen al deze Kosmische Liefde kunnen manifesteren en dus mobiliseren.

Dit was een stukje tekst uit een doorgeving van de Meesters uit 1993.

Afstemming

Voor elke lerende ziel is er een afstemming met het Hogere Licht om de groei van deze ziel te stimuleren. Zou echter een lagere trillingenergie van de lerende ziel contact krijgen met te hoge trillingen van het Licht, dan kan dat schade geven aan de lerende ziel, aan de lerende mens. Dit is te vergelijken met de aardse elektriciteit; wanneer er een te sterke stroom vloeit, dan slaan de stoppen door. Dan kan het elektriciteitssysteem die sterke stroom niet verwerken. Dit kan schade geven aan het net, daarom slaan de stoppen door. Zo ook bij de mens. Wanneer je als mens/als lerende ziel een te hoge trilling van Lichtenergie door je heen zou krijgen dan kan dat schade geven aan je lichaam, je zenuwstelsel en meer, waardoor je je geestelijke en fysieke gezondheid schaadt.

Het bestaan van een hiërarchie, in de sferen van Licht, bij alle Geestelijke Begeleiders en bij de mens als lerende ziel, is er dan ook mede om veiligheidsreden, opdat ieder veilig kan groeien.

Zuiverheid van het Woord

De Meesters van het Witte Licht maken zich niet kenbaar tijdens een consult. Ik weet daarom niet wie er spreekt tijdens een sessie. Soms voel en hoor ik aan de intonatie waarmee wordt gesproken, dat het bijvoorbeeld dezelfde spreker is als de dag tevoren, maar vaak is dat ook niet aan te geven. Daarnaast wisselen sprekers elkaar soms af tijdens het consult. Wie er spreekt, heeft meestal te maken met het onderwerp waarover gaat worden gesproken, en met wat er op healingniveau gaat plaatsvinden. In de sferen van Licht wordt ook met verdeling van taken gewerkt. Elke Engel en elk Lichtwezen heeft een eigen taak en leert ook voor zichzelf door! Het Licht is eeuwig en het leren vanuit het Licht is ook eeuwig.

Er werd mij verteld door de Meesters, dat Ze niet hun namen geven bij een sessie om identificatie te voorkomen en om een zweem van belangrijkheid te voorkomen bij de mens (is ego), waar vanuit ze kunnen zeggen "bij mij heeft die en die gesproken….." Het gaat om de inhoud van de informatie en om wat op healingniveau kan gebeuren. Het gaat niet om sensatie, maar om de zuiverheid van het Woord en om wat er op energieniveau plaatsvindt.

Al sinds 1992 werk ik met deze groep Begeleiders. Misschien zijn Ze er veel eerder ook al geweest, maar het is mij niet bekend of Zij dat ook waren of dat het toen nog andere Begeleiders waren. Ik vermoed het laatste. Zelf weet ik twee namen van Hen die via mij werken. Mijn persoonlijke vaste Begeleider is de aartsengel Gabriël, die al een zeer lange tijd aanwezig is. Bij specifieke doorgevingen en diepgaande healingen spreekt en werkt de Christusenergie. Dit is altijd te voelen aan de intensiteit van de lichtkracht en healing. Wie de andere vijf Begeleiders zijn weet ik niet, ik heb Hun namen nog niet ontvangen. Bij het openen van mijn keelchakra (zie: ‘Mijn verhaal’) werd mij verteld dat ik onder Hun begeleiding stond en dat Zij mij verder gingen begeleiden op mijn weg. Het was pas een paar jaar geleden dat ik Ze werkelijk heb mogen zien. Het was een gebeurtenis die ik nooit en nooit zal vergeten (zie: ‘Mijn verhaal’).

Ervaring met een Begeleidster

Een duidelijke ervaring met een Begeleidster wil ik graag vertellen. Zij laat zien dat je niet altijd weet wie er wel of niet bij je is, en hoe lang die er al is.

Ik zat eens na een werkdag in mijn werkkamer wat te schrijven. Toen keek ik wat meimerend voor me uit en zag opeens in een hoek van mijn kamer een vrouw staan. Een vrouwelijke Begeleidster, ze had lang blond golvend haar en Ze had een lange licht blauwe japon aan. Ze stond daar en voor haar zag ik water. Het water scheidde ons van elkaar. Ik zag dat Ze tegen mijn ziel sprak. Ik kon haar niet horen en dus ook niet verstaan. Maar Ze sprak tot mijn ziel, en ik voelde hoe mijn ziel knikte dat ze het begreep. Mijn ziel knikte, maar mijn fysieke hoofd niet, die stond muisstil op mijn nek want ik was één en al aandachtigheid. Ik probeerde te luisteren, maar hoorde niets.

Het was niet de bedoeling dat ik vanuit mijn menszijn kon meeluisteren, omdat hetgeen tegen mijn ziel was gezegd de leerstof zou worden in het dagelijkse leven voor mijn menszijn. De informatie die Zij had gegeven zou in leerlessen in het dagelijkse leven tot mij komen. Ik begreep dat ter plekke en ik heb ook niet de geringste wil gehad om nog te willen weten wat ze nu had gezegd. Ter plekke heb ik het overgegeven aan het weten dat het op mijn weg tevoorschijn zou gaan komen. Ik liet het los en voelde mij heel blij omdat er weer nieuwe leringen zouden gaan komen, waarmee ik weer verder kon gaan in mijn groei. Wat het ook zou zijn. Mijn ziel had het begrepen en opgenomen en daar ging het nu om.

Het mooie van deze gebeurtenis is ook dat een vriendin die ook helder waarnemend is, een lange tijd daarvoor, inmiddels ongeveer 12 jaar geleden, haar eens bij mij zag staan. Ik zag deze Begeleidster toen niet, maar mijn vriendin wel en zij vertelde wat ze zag. Ik zag deze vrouwelijke begeleidster zelf pas op het moment van de beschreven gebeurtenis jaren later. Dat kan betekenen dat Zij de jaren daarvoor al een Begeleidster is geweest zonder dat ik het heb geweten. Het kan ook betekenen dat Ze af en toe komt bij speciale leermomenten. Ik kreeg echter het gevoel dat Ze al die tijd al bij mij was geweest. Of Zij bij de groep van zeven hoort, weet ik niet. Ze kan ook een hele andere taak hebben, naast wat de Meesters doen. Tot nu toe heb ik hier nog geen antwoord op gekregen.

De Meesters gaven terwijl ik nu aan het schrijven was de volgende tekst door:

 

 
Het Geestelijke Gewaad

Het Geestelijke Gewaad kent kracht en vervoering.
Het Geestelijke Gewaad verandert naar behoeven en naar de kennis van degene die ontvangt.
Het Geestelijke Gewaad zorgt ook voor herkenning waardoor er een aanname van kracht kan komen.
Het Geestelijke Gewaad voelt altijd als vertrouwd en bekend aan voor degene die waarneemt.

Innerlijk Thuis komen

Begeleiders voor in de stof, zijn Begeleiders met een speciale missie. Zij leiden de mens op tot steeds meer zicht in zichzelf en in hun ware wezen. Hoe meer Lichtkennis kan worden gegeven, hoe beter het is voor de lerende mens, voor de groeiende ziel en voor de Aarde. Hoe meer informatie kan worden gegeven waardoor de mens steeds meer Licht in zichzelf vergaart, hoe meer de ziel zich geroepen gaat voelen om innerlijk Thuis te komen. De weg van de evolutie is lang, heel lang, maar ook de moeite waard.

Wij, de Meesters van het Witte Licht, leven in een voortdurende stroom van Licht, Liefde en Genade. Wij leven in het domein van God. Wij zijn deel van God en leven in zijn Glorie.

De gegoede wil en de grootsheid van de Bron maken het mogelijk om vele vormen in en vanuit het Licht aan te nemen. Het Licht is eeuwig, en het groeien ook. Het groeien naar steeds meer Lichtopname is de bedoeling voor de ziel, waardoor hij of zij steeds dichter bij de Bron kan komen. God is Liefde, God is Licht. God is Alles wat is. God is de Bron.

Geen afgescheidenheid

Van daaruit bekeken, zult u als lerende mens steeds meer beseffen dat alles al aanwezig is. In u en in alle mensen en dingen om u heen. Er is geen afgescheidenheid, deze bestaat alleen in het denken. Maar God is Licht en Wij zijn Licht vanuit Zijn Glorie. Van hieruit zult u bemerken dat de stralingen van Licht en Liefde altijd heel-makend zijn. Hoe weinig het Licht ook kan worden toegelaten bij de mens, het groeit naar steeds meer ‘open-gaan-voor’ toe.

Omarm dit weten, want velen die zoekende en lerende zijn, bevinden zich in het denkvermogen dat nog steeds zorgt voor afgescheidenheid van het Licht.

Denk in alle situaties dat u al in het Licht bent, maar dat de afwezigheid van Licht in uw belevingen voortkomt uit de aardse weg van de versluiering.

Hef deze versluiering op door steeds meer te weten dat God in u is, dat God bij u is en dat God alomtegenwoordig is in alles, ook in u.

Het aardse leven is slechts een minuscule afspiegeling van het leven in de Geest. God is Geest, Geest is God en alles wat is bestaat uit de GodsGeest.

Lichtintegratie geeft bevrijding

Wij leren de mens zichzelf steeds meer met het innerlijke Licht te verbinden. Hoe sterker de verbinding hoe meer GeestGods kan binnenkomen om zijn werking te geven. Wij leren de mens zichzelf te schonen van onaffe zaken en zich te verbinden met elke leerles. Wij leren de lerende ziel die steeds meer verstaat, nog dieper te gaan en elke trede te nemen naar steeds meer lichtopname in zichzelf.

De kracht van het leren ligt in eerste instantie niet in de opname, maar in de ontsluiting.

Ontsluit u zichzelf van afgeslotenheid en er kan steeds meer licht binnenstromen. Het open willen staan voor het licht in uzelve maakt dat er al een opening is. In hoeverre de wereld het Licht gaat begrijpen, hangt af van erg veel zaken, maar de taak en de weg van Ons in dezen is inzicht blijven geven, binnen het weten dat er geen einde komt aan de leerstof van integratie.

Wij wensen mensen ook graag te zien groeien naar steeds meer Lichtintegratie in zichzelf, want de groei en heling van binnenuit zijn de enige werkelijke weg naar bevrijding. Bevrijding van uzelf vanuit het donkere naar het licht, vanuit de schaduw naar het licht en vanuit het niet weten naar het weten.
Gegroet vanuit de Geest bent u.